NYSE: AEM 53.55
-0.52 -0.96%
Volume: 1,510,803
July 19, 2019
TSX: AEM 69.94
-0.50 -0.71%
Volume: 863,370
July 19, 2019
Gold: 1,425.47
-20.78 -1.44%
Volume:
July 19, 2019